Publikujemy nasz raport "Science across borders: Polish - German perspectives for scientific excellence"

 
 

Polonium przedstawia swój pierwszy raport - rekomendacje dotyczące umiędzynarodowienia polskiej nauki, a w szczególności rozwoju badawczej współpracy polsko-niemieckiej. Dokument jest rezultatem debaty, która odbyła się podczas Science: Polish Perspectives Meetup Berlin 2017.

W dokumencie autorzy, Michał Hetmański, Tomasz Janasz oraz Jan Jakub Chromiec wskazują główne szanse i problemy takiej współpracy. Do drugiej grupy zaliczają m.in. brak transparentności procesów rekrutacyjnych w polskiej nauce, niewystarczającą znajomość języka angielskiego - w tym wśród studentów i młodych naukowców. Z kolei powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, polepszenie informacji zwrotnej w procesach aplikacji o granty oraz rozpoczęcie programu Dioscuri  są doceniane przez społeczność.

W konkretnej kwestii współpracy polsko-niemieckiej, postulujemy rozwinięcie programu polsko-niemieckiej podwójnych dyplomów uniwersyteckich, wizyt dla pracowników administracyjnych umożliwiających usunięcie biurokratycznych barier, krótko - oraz długoterminowych grantów na wymiany akademickie i naukowe, a także zwiększenia dostępnych funduszy na badania w naukach społecznych i humanistycznych.